Skip to content

Polityka prywatności

Serwisu www funkcjonującego pod adresem url: rfcell.pl

Informacje ogólne

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe udostępnionych w serwisie internetowym www pod adresem url: rfcell.pl (dalej: Serwis) oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest RFcell Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 34 lok. 15, 02-532 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000218297, NIP: 5213307386,  REGON: 015830879 (dalej: Administrator).

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: info@rfcell.pl

Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego

Serwis umożliwia Państwu kontakt z RFcell Technologies Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego (dalej: Formularz).

Skontaktowanie się z RFcell Technologies Sp. z o.o. za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez użytkownika danych osobowych:

  • imienia i nazwiska,
  • adresu e-mail.

Za pośrednictwem Formularza należy sformułować wiadomość do RFcell Technologies Sp. z o.o., bez wskazywania szczegółowych danych osobowych osób trzecich. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

RFcell Technologies Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa zapytania.

Dodatkowe informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w RODO w celu wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z:

  • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez RFcell Technologies Sp. z o.o. jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu usług, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez RFcell Technologies Sp. z o.o.  lub w których RFcell Technologies Sp. z o.o.  uczestniczy, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z Serwisem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wykonywania umów zawieranych przez RFcell Technologies Sp. z o.o. z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z RFcell Technologies Sp. z o.o. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z RFcell Technologies Sp. z o.o.  (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: zenbox.pl.

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności RFcell Technologies Sp. z o.o. lub wykonanie usługi.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata lub do czasu wycofania zgody.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to w szczególności takich odbiorców jak: firma hostingowa na zasadzie powierzenia, upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie RFcell Technologies Sp. z o.o.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE RFcell Technologies Sp. z o.o. zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie rfcell.pl oraz będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której np. zalogowany użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub korzystać z wybranej wersji językowej Serwisu.
  • Serwis nie używa plików cookies do zbierania danych statystycznych pozwalających na identyfikację osób odwiedzającej nasze strony www.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu (np. wersje językowe).

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.